You are currently viewing עו"ד עדנה שקל באתר שווים: "הפסיכיאטר המחוזי ממנה את 'שופטיו' שלו בערר שמוגש נגד הוראתו לאשפז בכפיה"

עו"ד עדנה שקל באתר שווים: "הפסיכיאטר המחוזי ממנה את 'שופטיו' שלו בערר שמוגש נגד הוראתו לאשפז בכפיה"

עו"ד עדנה שקל, יושבת ראש ועדות פסיכיאטריות מחוזיות ויושבת ראש ועדת פסיכיאטריה, פסיכולוגיה ומשפט במחוז תל אביב של לשכת עורכי הדין, יצאה נגד הפרת החוק בעניין קביעת הרכבים של הוועדות הפסיכיאטריות בידי הפסיכיאטר המחוזי, דבר שיוצר "ניגוד עניינים מובנה" כלשון מבקר המדינה שהתריע על כך בדו"ח מטעמו. הוועדות דנות בערר על הוראות אשפוז בכפייה שהוציא הפסיכיאטר המחוזי ומן הדין שהרכבן לא ייקבע על ידי הפסיכיאטר המחוזי עצמו. שקל אף הגישה עתירה לקביעת הרכבים של הוועדה הפסיכיאטרית המחוזית בהתאם לחוק טיפול בחולי נפש, ולא לפי קביעת הפסיכיאטר המחוזי.

באתר "שווים" פורסמה רשימתו של איל שחל אודות פעילותה של עו"ד עדנה שקל לשם יישום הוראות החוק ולשם הגנה על הזכויות המשפטיות של מתמודדי הנפש.

בעתירתה היא כתבה: "למרבה הפליאה, הפסיכיאטר המחוזי מוציא הוראות אשפוז, ובה בעת הוא זה אשר קובע את ההרכבים של הוועדות הפסיכיאטריות שידונו ויכריעו בעררים על החלטותיו".

על פי החוק, בחירת ומינוי חברי הוועדה צריך להיעשות על די המשפטן, שהוא יושב ראש הוועדה. בפועל, הפסיכיאטר המחוזי נטל על עצמו את התפקיד. נוסף על כך, בחירת פסיכיאטר מתוך המערכת על ידי הפסיכיאטר המחוזי יוצר בעיה בפני עצמה – שכן עשויים להתקיים יחסי מרות שיכשילו את שיקול הדעת של חברי הוועדה. 

עו"ד עדנה שקל מציינת כי משרד הבריאות מודע להפרת החוק על ידי הפסיכיאטר המחוזי, אך הוא לא תיקן אותה גם לאחר המלצת דוח מבקר המדינה.

בסופו של דבר, ניתנה החלטה המורה לקבוע הרכבים על ידי יו"ר תורן, כמשמעו בחוק, אולם טרם תוקנו כל ההפרות, כפי שמבהירה עו"ד עדנה שקל ברשימה שפורסמה באתר שווים. מבין 24 יושבי ראש שנדרש למנות על פי החוק כמוסמכים בלעדיים לקבוע הרכבים מונו עד כה שישה יושבי ראש תורניים בלבד. במילים אחרות: המלאכה טרם הושלמה.

כתיבת תגובה